Byggprosjektering: 

Kontoret har lang erfaring med alle type byggeprosjekt og alle faser i et byggeprosjekt. 
Vi påtar oss både store og små byggprosjekter, fra små tilbygg og garasjer til større industrikompleks.
 
- Programmeringsfase med romprogram og prosessopplegg 
- Idé- og skisseprosjektering
- Forprosjektering
- Byggesøknader
- Detaljprosjektering
- Anbud / kontrahering
- Oppfølging
- Rehabilitering
- Interiørarbeider
Aktiv prosjektstyring gjennom disse fasene, engasjement for prosjektet og riktig rådgivning er grunnleggende for å oppnå et godt resultat 


Planarbeid

Grunnen til at man regulerer er behovet for en offentlig prosess, der viktige forhold belyses for offentlig myndighet, naboer og andre som kan ha innflytelse på prosjektet. På den måten kan man forutse utfordringer som kan legge hindringer  i vegen for gjennomføring. Det viktigste for å oppnå et godt resultat er god kommunikasjon med aktuelle aktører i prosjektet, kommune og andre offentlige myndigheter. Dette har vi lang erfaring med 

- Detaljregulering
- Områderegulering
- Kommuneplanlegging
- Mindre reguleringsendringer og dispensasjoner
- Utredninger: Veganlegg, gang- og sykkelløsninger, naturtyperegistreringer, landskap og klima, universell utforming og stedstilpasning, landbruk, skogbruk og kulturlandskapsutredninger, m.m.
- Mulighetstudier for områdeutvikling, tomteutvikling eller bygning.
- Byanalyser og stedutvikling
- Utendørs lysdesign
- Planlegging av idrettsanlegg og kulturstiprosjekter. 


Prosjektledelse
- Ledelse prosjekteringsgrupper
- Byggeledelse

Taksering
- Bolig og forretningseiendommer
  (Medl. av Norges Takseringsforbund)